یکشنبه, 3 شهریور 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست صدور پروانه المثنی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر روش حفاری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
   بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری ) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بسته بندی آّب برای مصارف شرب آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای صنعتی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: