سه‌شنبه, 3 اردیبهشت 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز پیشکاری قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  صدور مجوز چاه به جای قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 مجوز تغییر قدرت منصوبات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
« 1 2 3 » صفحه: