یکشنبه, 3 شهریور 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر شرکت حفاری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
برقی کردن چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تغییر قطر چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پروانه حفر هواکش و گالری بغل کنی چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور مجوز پیشکاری قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز لایروبی قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  صدور مجوز چاه به جای قنات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
  صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
 مجوز تغییر قدرت منصوبات آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
  مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
« 1 2 3 » صفحه: