یکشنبه, 27 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 6

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:6

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 20

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:20

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 400

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:400

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 378

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:378

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 679

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:679

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 398

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:398

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:471

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 501

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:501

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 620

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:620

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 587

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:587

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 560

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:560

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:549

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 427

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:427

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 513

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:513

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 517

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:517

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 686

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:686

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 476

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:476

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:535

6 تعمیر،ساخت،نصب،بارگیری،باراندازی دریچه های شبکه های آبپخش،دالکی و اهرم مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/22 580

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:580

4 مرمت و بازسازی جاده دسترسی به سد رئیسعلی دلواری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/02/25 612

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/05

بازدید:612

« 1 2 3 » صفحه: