شنبه, 29 دی 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
تامین مالی فاز اول اجرای خط انتقال و خطوط اصلی شبکه های آبیاری آبپخش ، کلل و 2400 هکتاری مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/06 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:24

خرید،بارگیری،حمل ، تخلیه، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز ایستگاه تقویت فشار حاج مهدی مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/11/02 12

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/17

بازدید:12

مزایده دیزل ژنراتور مزایده یك مرحله‌ای قراردادها 1397/09/10 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/26

بازدید:46

عملیات حفاری و آزمون پمپاژ چاه های مشاهده ای و اکتشافی محدوده های مطالعاتی دالکی شبانکاره و اهرم مناقصه یك مرحله‌ای قراردادها 1397/08/12 37

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/24

بازدید:37

1486113 انجام امور خدماتی شرکت مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/03/17 430

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/31

بازدید:430

1482824 خدمات گشت و بازرسی حوزه دشتستان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1396/02/20 399

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/02

بازدید:399

1477474 عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/15 711

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/27

بازدید:711

1477058 اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 421

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:421

1477060 نظارت بر عملیات گروههای گشت و بازرسی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/12/09 496

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/25

بازدید:496

انجام خدمات آزمایشگاهی آزمایشات شیمیایی منابع آب سطحی و زیرزمینی و رسوب بار معلق و بستر استان بوشهر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 533

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:533

1474850 انجام مطالعه سد ذخیره ای کلمه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 646

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/11/04

بازدید:646

1473901 عملیات اجرایی سد مخزنی دالکی و تاسیسات وابسته(به استثنای سیستم انحراف) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/18 610

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/28

بازدید:610

1473901 ارزیابی صلاحیت پیمانکاران مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/14 578

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/26

بازدید:578

1472995 عملیات اجرایی عایق بندی سامانه انتقال آب شبانکاره مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/11/02 570

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/10/14

بازدید:570

26 واگذاری خدمات خودرویی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/09/20 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/26

بازدید:443

1 تامین و نصب 260دستگاه کنتور هوشمند حجمی چاه های کشاورزی در دشتهای ریز و دیر - کنگان مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/08/22 538

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/01

بازدید:538

14 خدمات گشت و بازرسی حفاظت از منابع آب (زیرزمینی سطحی) مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/05/02 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/14

بازدید:535

20 آمار برداری سراسری از منابع و مصارف آب سطحی و زیرزمینی محدوده های شمال و جنوب استان و نظارت بر مطالعات آماربرداری مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/05 701

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:701

19 انجام امر خدماتی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1395/03/09 499

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/19

بازدید:499

8 اجرای عملیات بند ذخیره ای - تغذیه ای قیز قلعه مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 555

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/02/08

بازدید:555

« 1 2 3 » صفحه: