یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   19  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام امر خدماتی
تشریح:

این مناقصه تک مرحله ای میباشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: مالی و پشتیبانی
میزان برآورد هزینه: 8,897,489,988 ریال
محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 445000000
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: گسترش صنعت
هزینه دریافت اوراق: 300 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/19
تاریخ آغاز: 1395/02/20
تاریخ پایان: 1395/02/29
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/03/09
تاریخ اعلام نتایج: 1395/03/10
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 512