یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   1477058  
انتخاب مشاور
مشخصات آگهی
 موضوع: اندازه گیری شبکه چاههای مشاهده ای،چشمه ،چاه و قنوات انتخابی کمی و کیفی و مطالعه تحلیلی منابع آب زیرزمینی
تشریح:

این آگهی مربوط به دو مناقصه می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: واحد مطالعات
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار: منابع داخلی
محل اجرای پروژه: استان بوشهر
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: همدلی
هزینه دریافت اوراق: 300,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/25
تاریخ آغاز: 1395/12/09
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 434