یکشنبه, 28 بهمن 1397
 
کد سند:   1477474  
انتخاب پیمانکار
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات اجرایی سد مخزنی خائیز
تشریح:

این مناقصه بصورت محدود می باشد

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها
دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پاراب فارس
میزان برآورد هزینه: 509,319,027,352 ریال
محل تامین اعتبار: تملک دارایی سرمایه ای
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز: 10700000000ریال
محل بازگشایی: دفتر کمیسیون مناقصات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: دعوتنامه ای
هزینه دریافت اوراق: 1,000,000 ریال
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/25
تاریخ آغاز: 1395/12/15
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/12/15
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 729