یکشنبه, 28 بهمن 1397

چکیده
به جرأت می توان گفت از زمانی که انسان پا به عرصه حیات نموده است تمام فعالیتهایش جهت تامین
رفاه بیشتر در زندگی بوده است. بدون تردید انجام فعالیتهای فرهنگی و تفریحی در زمان فراغت اگر به
روش صحیح و با رعایت مصالح جامعه توأم باشند دارای کارکردهای فردی و اجتماعی مفیدی هستند. در
این میان فعالیتهای ورزشی به سبب اثرات مثبت و مطلوبی که در ارضای نیازمندیهای روانی و جسمی
افراد ، خاصه نسل جوان دارد حائز اهمیت بسیاری بوده و به نحو مطلوبی می تواند مفید و سازنده واقع
شود. فشار عصبی شدید ناشی از ماهیت، نوع یا وضعیت نا مناسب کار به پیدایش حالتی در افراد منجر
میشود که فرسودگی شغلی نامیده میشود در این حالت کار ماهیت خود را از دست میدهد. به این
ترتیب بیماریهای روان پزشکی ناشی از استرسهای شغلی و محیط شغلی و همچنین تحلیلرفتگی افراد
میتواند باعث کاهش کارایی افراد در سازمان گردد. هدف از این پژوهش تعیین نقش تفریحات ورزشی بر
پدیدهی فرسودگی شغلی در کارمندان ادارات شهر تهران که در ورزشهای همگانی شرکت می کردند می
باشد. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی بود و جامعه ی آماری این تحقیق را کلیه کارمندان شرکت کننده
در ورزشهای همگانی شهر تهران تشکیل می دهند که تعداد 140 نفر از آنها به شکل تصادفی به عنوان
حجم نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهی دو قسمتی بود که بخش اول آن شامل
(MBI) پرسشنامه اوقات فراغت با تاکید بر تفریحات ورزشی و در بخش دوم آن پرسشنامهی تحلیلرفتگی
مسلش مورد استفاده قرار گرفت. روایی این پرسشنامهها توسط 15 تن از متخصصین رشته مدیریت
α=0/87،α=0/ ورزشی مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب 92
تعیین گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که بین میانگین تفریحات ورزشی کارمندان زن و
اما در مورد کارمندان مرد شرکت .(t= 2/182، p از آنجا که زنان با توجه به .(t= 1/182، p>0/ کننده در ورزشهای همگانی این اختلاف معنادار نبود ( 05
شرایط فیزیکی و ماهیت شغلی شان و همچنین پرداختن به امورات فردی و زندگی که بیشتر به آن اهتمام
می ورزند در معرض فرسودگی شغلی قرار دارند ورزش و تفریحات ورزشی امکان ابراز هیجان ها را به شیوه
ی سالم برای افراد فراهم میکند و افراد را در اتخاذ تصمیمهای درست و قضاوت های اخلاقی در برابر
موقعیتهای هیجانی زندگی یاری میدهد. بدون تردید نشر و گسترش یافته های علمی، رشد بهداشت و و
فرهنگ و آگاهی روز افزون مردم از تأثیرات ورزش در تندرستی موجب روی آوردن عموم مردم به
تفریحات ورزشی و ظهور پدیده ای به نام ورزش همگانی شده است که می تواند منجر به بهبود عملکردی
و عاطفی و به طور کلی فرسودگی شغلی کارمندان ادارات می شود.
کلید واژه: تفریحات ورزشی، فرسودگی شغلی، کارمندان، ورزشهای همگانی، خستگی عاطفی

   تاریخ ثبت: 1394/04/01     |     تعداد بازدید:718 | |