جمعه, 26 مرداد 1397
عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
تدوین نظام ناجیان آب آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان آب منطقه ای بوشهر حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب