شنبه, 29 دی 1397

شرح وظایف :

 • انجام هماهنگی لازم با مصرف کنندگان پائین دست و شرکتهای بهره برداری در مورد میزان نیاز آبی در فصول مختلف و تنظیم برنامه سد براین اساس
 • انجام تعمیرات و نگهداری از تاسیسات برقی و مکانیکی سد، شبکه و ایستگاه پمپاژ با توجه به برنامه های تنظیم شده قبلی
 • تهیه برنامه سالانه بهره برداری از سد و شبکه با توجه به مصارف و منابع آب موجود
 • تنظیم و اجرای برنامه های آبگیری و تخلیه دریاچه با توجه به میزان آب ورودی و خروجی در ماههای مختلف سال
 • کنترل حجم دریاچه با ملحوظ داشتن نیازهای آبی در فصول خشک و پیش بینی سیلابهای موجود و با در نظر داشتن اولویت آب شرب مورد نیاز خطوط آبرسانی
 • دریافت و جمع آوری منظم آمار بهره برداری و تهیه گزارشات لازم
 • انجام عملیات بهره برداری و نگهداری سد و تاسیسات مربوطه طبق ضوابط و دستورالعملهای فنی
 • انجام عملیات مربوط به تخلیه رسوب ولایروبی سد مطابق دستورالعملهای موجود
 • برنامه ریزی جهت انجام سرویس های دوره ای تاسیسات مکانیکال, برقی و هیدرومکانیکال, ابزار دقیق و انجام
  قرائت های منظم و اقدام در جهت رفع مشکلات و تعمیرات لازم
 • تهیه و ارائه گزارشات روزانه, ماهانه و سالانه از منابع و مصارف سد
 • تهیه و ارائه گزارشات دوره ای بازرسی, کنترل و پایداری, رفتارنگاری و سایر گزارشات مورد نیاز
 • برنامه ریزی جهت استفاده از خدمات موسسات ذیربط در ارتباط با هیدروگرافی, علاج بخشی و کنترل پایداری سد و نظارت بر انجام آنها