شنبه, 29 دی 1397

        شرح وظایف :

 • نظارت بر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات منابع آب محدوده اداره کل و استفاده بهینه از منابع آب .
 • بررسی امکانات مالی , ماشین آلات فنی و نیروی کار موجود در واحدهای تحت سرپرستی و اتخاذ سیاستها و تدابیر لازم در جهت توزیع و استفاده مطلوب از امکانات فوق .
 • برنامه ریزی در مورد تجهیزات بهره برداری از منابع آب تحت پوشش مدیریت کل .
 • نظارت بر اجرای برنامه های ابلاغ شده از طرف معاونت بهره برداری و امور مشترکین به منظور کنترل و نظارت بر منابع آب نواحی .
 • همکاری با معاونت بهره برداری و امور مشترکین در زمینه تهیه دستورالعملهای لازم .
 • نظارت بر برداشت آب از رودخانه ها , انهار , چشمه ها , قنوات و دریاچه ها و همچنین چاهها و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از منابع آب .
 • تعیین و نظارت بر میزان برداشت مقدار شن و ماسه از بستر رودخانه ها طبق دستورالعملهای ابلاغی .
 • نظارت و کنترل بر تعیین بستر و حریم رودخانه ها و دریاچه ها و مسیلها طبق دستورالعملهای ابلاغی و جلوگیری از تجاوز حریم .
 • بررسی تقاضاهای حفر چاه و نصب موتور پمپ روی رودخانه براساس قانون آب .
 • نظارت بر امور مربوط به تکمیل پرونده و انجام اقدامات کارشناسی در زمینه مهیا ساختن سوابق جهت طرح در کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری از چاهها .
 • نظارت بر استفاده از موتورپمپها و برداشت آب از چاهها .
 • نظارت بر دریافت آب بهاء و حق النظاره از واحدهای زراعی , صنعتی و شرب براساس مصوبات مربوطه .
 • بررسی و نظارت بر عملیات شرکتهای حفاری و جلوگیری از عملیات حفاری شرکتهای غیرمجاز
 • ایجاد هماهنگی لازم در زمینه حفاظت از منابع آب امورهای آب تحت پوشش مدیریت کل
 • بررسی و همکاری در ارائه اطلاعات لازم به منظور پیشنهاد ممنوعیت , محدودیت یا لغو ممنوعیت بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی در سطح منطقه با معاونت بهره برداری و امور مشترکین
 • نظارت بر عملکرد کمیسیون صدور پروانه چاهها
 • صدور پروانه های حفر و بهره برداری از آبهای زیرزمینی
 • جمع آوری آمار آبهای سطحی و زیرزمینی و تکمیل فرمهای ذیربط
 • همکاری و مشورت با معاونت مطالعات منابع آب شرکت به منظور ارائه اطلاعات لازم در جهت برنامه ریزی در مورد احداث و توسعه شبکه های هیدرومتری و کلیماتولوژی و پیزومتری دشتها و همچنین برنامه های اکتشافی آبهای زیرزمینی و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت بر تهیه بیلان هیدرولوژی و هیدروژئولوژی با استفاده از اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 • نظارت و همکاری بر تاسیس و بهره برداری از حوزه های آبریز و معرف با معاونت مطالعات منابع آب
 • مطالعات و انجام آزمایشات و تهیه گزارشات لازم در زمینه شناخت کمی و کیفی منابع آب منطقه
 • نظارت بر تهیه نقشه های هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و غیره
 • نظارت بر اجرای برنامه های مطالعاتی آبهای زیرزمینی (شناسائی , نیمه تفضیلی , تفضیلی , تلفیقی , ادامه مطالعات و سنجشهای مستمر , هیدروژئولوژی) بر سطح منطقه تحت پوشش مدیریت
 • تهیه گزارشات ماهیانه و سالانه ازطریق جمع آوری اطلاعات و تلفیق آمار اخذ شده و ارائه به معاونت هماهنگی امور آب
 • اقدامات لازم در زمینه توزیع و تخصیص آب مازاد به مراکز مصرف از جمله مراکز پرورش ماهی و انجام بررسیهای مالی و اقتصادی در این زمینه
 • رسیدگی به شکایات و اعتراضات واصله در مورد درخواست و صدور پروانه حفر چاه و انسداد چاه , حریم رودخانه ها , برداشت شن و ماسه و غیره در محدوده عملکرد مدیریت کل
 • همکاری با دفتر حقوقی مرکز شرکت در زمینه سایر امور حقوقی ذیربط
 • شناسائی اولیه مناطق مستعد برای احداث سدهای خاکی , کوتاه , بندهای انحرافی شبکه های آبیاری و زهکشی در چهارچوب پروژه های کوچک و استانی در محدوده عملکرد مدیریت کل
 • انجام اقدامات لازم در زمینه امور مالی و پرسنلی و خدماتی مربوط به مدیریت کل
 • اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات لازم به جهت رفع تنگناها و مشکلات مربوط به امور آب تحت پوشش
 • بررسی و تنظیم گزارشات تحلیلی و ارائه راه حلهای لازم جهت افزایش کارائی واحدها و رفع مسائل و مشکلات
 • تهیه و تدوین و نظارت بر دستورالعملهای مربوط به بهره برداری و کنترل میزان برداشت از منابع آب سطحی و ایجاد هماهنگی با ادارات کل امور آب استان در این زمینه در چارچوب سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران و تهیه مدلهای بهره برداری از سدها و شبکه ها
 • همکاری و نظارت در به روز آوردن وضعیت حقابه بران بر اساس آئین نامه حق اشتراک توسط ادارات کل
 • پیشنهاد سیاستهای بهره برداری و تهیه و تدوین نظام و برنامه های بهره برداری از سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و تأسیسات مربوطه
 • بازنگری و بهبود روشها و دستورالعمهای بهره برداری بمنظور استفاده حداکثر از سرمایه گذاریهای انجام شده در سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و افزایش عمر مفید آنها
 • نظارت مستمر بر چگونگی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی که توسط دستگاههای دولتی یا شرکتهای بهره برداری و مردمی اداره میشوند
 • بررسی وضعیت فیزیکی سدها و شبکه ها از نظر تعیین درصد خرابی آنها، برنامه تعمیر، اصلاح و بازسازی دریچه های آبگیری کنترل سطح آب، توزیع آب و نحوة تأمین منابع مالی و تهیه پیش نویس موافقت نامه های جاری و سایر اعتبارات
 • بررسی و هماهنگی لازم بمنظور بهبود روشهای آبیاری و بالا بردن راندمان آبیاری
 • تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به مشخصات سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و تأسیسات مربوطه (و شناسنامه شبکه ها) و ارائه اطلاعات مورد نظر جهت منظور نمودن در بانک اطلاعاتی و انتشار گزارش ماهانه از سدها و شبکه های آبیاری سازمان و تهیه سایر گزارشات اداری
 • همکاری با معاونت طرح و توسعه بمنظور بررسی و اظهار نظر گزارشهای بهره برداری که توسط مشاورین مطالعه می شود.
 •  همکاری  با شرکت مدیریت منابع آب بمنظور تهیه و تدوین آئین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب و تجدید نظر در مقاطع مورد لزوم در جهت تکمیل و رفع مشکلات احتمالی و انجام امور مرتبط با آن
 • همکاری با شرکت مدیریت منابع آب ایران در اجرای آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و هماهنگی با ادارات کل امور آب استان ها و سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای تحت پوشش و پیگیری اقدامات لازم برای تحویل حجمی آب و فراهم آوردن امکانات تحویل حجمی آب با همکاری سازمان جهاد کشاورزی
 • همکاری با معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت در جهت تهیه تعرفه های مربوط به آبهای سطحی از قبیل هزینه کارشناسی حق اشتراک آب بهاء و ...
 •  همکاری با شرکت مدیریت منابع آب بمنظور تهیه و تدوین قرارداد تیپ اشتراک آب و ابلاغ آن به ادارات کل امور آب استان برای مبادله با مشترکین.
 •  بررسی حق اشتراک ها با توجه به آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمها
 • هماهنگی با ادارات کل امور آب استان در خصوص سایر اشتراکتهای (صنعت- شرب- پرورش آبزیان- دامداریها و ...)