شنبه, 29 دی 1397

       شرح وظایف :

 • تهیه آمار روزانه از بهره برداری سد و ارسال آن از طریق سیستم های موجود (رایانه، تلفن، فاکس و ...) به شرکت به صورت روزانه و پس از تائید مسئول بهره برداری سد
 • تهیه گزارشات مورد نیاز از چگونگی بهره برداری و موانع موجود در امر بهره برداری آب سد
 • بررسی نحوه عملکرد تجهیزات هیدرومکانیکال و ارائه گزارشات لازم
 • انجام اندازه گیری های پیزومترها، زهکش ها و خروجی های سد و قرائت ابزار دقیق موجود و ثبت آنها
 • به روز نگهداشتن اطلاعات بهره برداری از طریق تشکیل بانکهای اطلاعاتی
 • انجام بازرسی های دوره ای از سد و دریاچه و جاده های دسترسی و ارائه گزارشات لازم
 • قرائت ایستگاههای هیدرومتری و هواشناسی وثبت داده ها در بانک های اطلاعاتی و تهیه گزارشات لازم
 • تهیه برنامه بهره برداری از سد (فصلی ، سالانه) و شبکه با همکاری کارشناس بهره برداری سد
 • بررسی شکایات واصله در مورد چگونگی بهره برداری از سد و شبکه
 • نظارت بر حفظ حریم دریاچه سد و جلوگیری از فعالیتهای غیرمجاز و ارائه گزارشات لازم
 • تنظیم میزان آب خروجی از سد مطابق با نیاز اعلام شده پائین دست و با در نظرگرفتن میزان آب ورودی با هماهنگی مسئول بهره برداری و مسئول کنترل پایداری سد با در نظر داشتن نیاز آبی در فصول خشک
 • انجام هماهنگی های لازم با مسئولین تصفیه خانه به منظور تنظیم آب خروجی جهت شرب
 • انجام هماهنگی های لازم با آب بران پائین دست در زمان وقوع سیلاب و قطع و وصل آب سد بمنظور جلوگیری از ورود خسارت به کشاورزان
 • انجام سایر امور محوله که طبق مقررات  از سوی مقام مافوق ارجاع می گردد .