جمعه, 30 شهریور 1397

کمیته تحقیقات اعضاء پست سازمانی اهداف جلسات/ دستور کارها
شاهپور رجایی رئیس جلسه مدیرعامل و رییس هیئت مدیره کلیه امور مربوط به حوزه پژوهش و تحقیقات
سید مسعود نصرتی عضو جلسه معاون برنامه ریزی منابع آب
حسین باشی زادگان عضو جلسه معاون حفاظت و بهره برداری
فریدون کرم پور عضو جلسه معاون طرح و توسعه
شهلا شباک عضو جلسه مدیر مطالعات پایه
ابوالفضل اکبرپور عضو جلسه مدیر دفتر فنی
ضرغام محمدی عضو جلسه عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
امین کشاورز عضو جلسه عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
جابر مظفری زاده دبیر جلسه کارشناس برنامه ریزی منابع آب