سه‌شنبه, 28 آبان 1398

کمیته تحقیقات اعضاء پست سازمانی اهداف جلسات/ دستور کارها
شاهپور رجایی رئیس جلسه مدیرعامل و رییس هیئت مدیره کلیه امور مربوط به حوزه پژوهش و تحقیقات
سید مسعود نصرتی عضو جلسه معاون برنامه ریزی
علی محمدی عضو جلسه معاون طرح و توسعه
عبدالطیف عباسی نژاد عضو جلسه معاون حفاظت و بهره برداری
حسین تقی زاده عضو جلسه مدیر مطالعات پایه
مجید بحرانی دبیر جلسه رئیس گروه تحقیقات
ضرغام محمدی عضو جلسه عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
امین کشاورز عضو جلسه عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس
محمد ابراهیم بهبهانی عضو جلسه رئیس گروه مطالعات آبهای سطحی
ابوالفضل اکبرپور عضو جلسه کارشناس طرح های توسعه منابع آّب