سه‌شنبه, 28 آبان 1398

فرآیند طرح موضوع آبزی پروری در منبع یا تاسیسات آبی با هدف غیر شرب

 1. طرح و بررسی اولیه امکان آبزی پروری در منبع یا تاسیسات آبی در کارگروه مشترک استانی:
  1. انجام مطالعات توسط اداره کل شیلات استان
  2. بررسی گزارش مطالعه صورت پذیرفته توسط اداره کل شیلات استان در کارگروه مشترک استانی
  3. تایید گزارشات تهیه شده و یا انجام بازنگری لازم در گزارشات صورت پذیرفته
 2. صدور امکان آبزی پروری در منبع و یا تاسیسات آبی مورد نظر توسط کارگروه مشترک استانی
 3. پیشنهاد کارگروه مشترک استانی مبنی بر امکان آبزی پروری در منبع و یا تاسیسات آبی به وزارت نیرو
 4. موافقت یا رد پیشنهاد آبزی پروری توسط وزارت نیرو
 5. اعلام آگهی مزایده عمومی توسط شرکت آب منطقه ای استان در صورت موافقت وزارت نیرو با آبزی پروری در منبع یا تاسیسات آبی
 6. اخذ موافقت اصولی توسط متقاضی آبزی پروری از اداره کل شیلات استان
 7. فروش اسناد مزایده آبزی پروری توسط شرکت آب منطقه ای استان به متقاضیان دارای موافقت اصولی
 8. برگزاری مزایده عمومی توسط شرکت آب منطقه ای استان و انتخاب متقاضی
 9. اعطای پروانه بهره برداری توسط اداره کل شیلات استان به متقاضی معرفی شده (برنده مزایده) وفق آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری منابع آبی
 10. اعلام برنده نهایی مزایده و عقد قرارداد آبزی پروری
 11. نظارت بر آبزی پروری توسط اعضای کارگروه استان (آب منطقه ای، شیلات، محیط زیست).