شنبه, 3 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران

 

ردیف واحد خط داخلی خط شهری نام همکار
1 تلفنخانه 101 33327002-3157 مالکی
2 ذیحسابی 102-302-350 33330826 پورشهنه، دهقانی
3 دفتر مدیر عامل 103-104-148 33323481-33333131
فاکس 33327400
برغندان
4 دفتر معاونت برنامه ریزی 105-305-178 33323896 نصرتی، زیراهی
5 معاون طرح و توسعه 106-306 33322727
 فاکس 33320707 
تویل، صحرانورد
6 معاون حفاظت و بهره برداری 107-307 33340904
فاکس 33320710
عباسی نژاد، تاجدینی
7 حراست کارکنان 108   رضا زاده
8 کارشناسان حفاظت 109   هنری
9 مدیر حفاظت 110 3157 فردوسی فر
10 بایگانی حفاظت 111 3157 محمودی، دولاح
11 کمیسون حفاظت(شعبه1) 112   شهر ثابت - آرام
12 مدیریت مهندسی رودخانه و سواحل 113 33340484 آذرپرا
13 کارشناسان مهندسی رودخانه و سواحل 114 3157 حسن پور، صابری
14 اطلاعات، نگهبانی 115 3157 محمدی،  شکیبا فرد
15 دبیرخانه 116   احمدی راد
16 حراست فیزیکی و انفورماتیک 117   سلامی، خجسته
17 مدیر دفتر قراردادها 118 3157-33655114 درخشان
18 کارشناسان امور قراردادها 119   سلیمانی
19 ساماب 120 3157 حیدری-هوشیار
20 دبیرخانه صدور پروانه (شعبه دو) 121 33320992 نادری
21 مدیر دفتر فنی  122 33320899 اسلامی پور
22 نماینده مجری طرح احیا و تعادل بخشی 123 33320992 شباک
23 مدیر طرح های زود بازده و مشارکت های مردمی 124 3157 اردشیری
24 بایگانی طرح و توسعه 125   صیادی
25 کارشناس طرح و توسعه(تحقیقات) 126 3157 بحرانی
26 مدیر طرح های توسعه منابع آب 127    کدخداپور
27 مدیر مطالعات 128 33329971 آزادیجو
28 بایگانی مالی 129 3157 عاشیری
29 نمایندگان خودرویی و خدمات 130   حیدری
30 رئیس گروه تلفیق و بیلان 131   بهبهانی
31 دفتر  تاسیسات آبی 132 3157 بزمی ، فرامرزی
32 انفورماتیک 133    منافی، حیدری
33 مطالعات آب های سطحی 134   موسوی
34 رئیس گروه حفاظت کیفی 135 3157 مظفری زاده
35 رئیس دفترتأسیسات آبی 136   چویلی
36 مطالعات 137 3157 کردوانی،همرایان
37 رئیس مدیریت بحران و پدافندغیرعامل 138 3157 گشتاسب
38 دفتر درآمد زایی و تجهیز منابع مالی 139 3157 یاری زاده، مستوفی
39 کارشناس طرح و توسعه 141 3157 ارمی، عوض زاده
40 کارشناسن دفتر فنی 142 3157 اکبرپور، راد
41 دبیرخانه 144    
42 کارشناسان برنامه ریزی 145   محمد پور
43 کارشناسان رودخانه 146 3157 اخلاقی
44 دیوان محاسبات 147 3157-33655578 بهروزی
45  حقوقی 149   دفتر حقوقی
46 مدیرمنابع انسانی آموزش ورفاه 150 3157-33655115  بهمنیاری
47 کارپردازی 151 3157 محمدی، هنرمند
48 مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی 152 3157 محبی
49 انفورماتیک 153   لک
50 آبدارخانه 155   آتشی، مقاتلی، فلح
51 گروه نظارت بر گشت و بازرسی 156 3157 آرام ، عبداللهی گشت وبازرسی
52 مسئول دفتر مالی و پشتیبانی 157-154 33332372 تلفکس  مهندسی
53 مدیر دفتر  حفاظت کیفی 158 3157 مظفری زاده
54 حسابداری طرح 159 3157 محمدیان، جمهیری
55 نقلیه 160   رانندگان
56 رئیس اداره حقوقی 161 33326323 ابطحی
57 کارشناسان حسابداری جاری 162 3157 نعمتی
58 کارشناسان حسابداری جاری 163 3157 نثاری، جان احمدی، اسماعیلی
59 حراست اسناد 164   باغبانی
60 بانک صادرات 165 3157 باجه بانک صادرات
61 حسابرسان 166 3157 حسابرسان
62 بیمه سینا 167   بیمه سینا(خانم دهقانی)
63 کارشناس انفورماتیک 168 33334416 فقیه
64 بازرسان 169 33340903 بازرسی
65 کارشناس امور اداری 170 3157 برزگر، عباسی، بارگاهی
66 کارشناسان دفتر فنی 171   فولادی،  زارعی
67 کارشناس حقوقی 172    آریانا، حسینی
68 امور بانکی- رسیدگی طرح 173 3157 تنگسیری، وتین
69 دفتر حراست 174   شجاع حسینی
70 مدیر روابط عمومی 175 33340905 جهانشاهی
71 کارشناسان برنامه ریزی 176   حسینی
72 کارشناسان امور مشترکین 177 33320248  اسفندیاری
73 کارشناسان روابط عمومی 179   فیروزه، جهاندیده
74 رئیس گروه امور مشترکین 180 33320248 کشاورزی
75 معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 301 33332372 تلفکس باشی زادگان
76 رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد 303 3157 بازدار
77 مشاور مدیرعامل 304   رویین تن
78 مدیر دفتر حراست 308 33327699-33330238 موسوی حقیقی