چهارشنبه, 27 شهریور 1398

استقرار و ترخیص دستگاه حفاری

 

گردش کار: شرکت حفاری درخواست خود را جهت استقرار و شروع به کار به اداره منابع آب شهرستان مربوطه می دهد. اداره شهرستان کارشناس خود را جهت استقرار و تهیه صورتجلسه مربوطه به محل اعزام می کند، کارشناس ضمن تطبیق کروکی صورتجلسه استقرار دستگاه را تهیه می کند که از این پس شرکت حفار کار حفاری را شروع کرده و پس از اتمام عملیات حفاری پایان کار را به اداره منابع آب شهرستان اعلام و درخواست ترخیص دستگاه حفاری می نماید، مجدداً کارشناس اداره جهت تهیه صورتجلسه ترخیص به محل مراجعه می کند.

 

قوانین مربوطه: قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 29/3/63، قانون تعیین تکلیف چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389، آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه مصوب 28/1/90، قانون مدنی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه های صادره وزارت نیرو، قانون تسریع در برقی کردن موتور چاههای کشورزی مصوب 19/3/78، آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70

 

مدارک مورد نیاز: درخواست و فیش واریزی

 

متصدیان انجام کار: بایگانی شهرستان و کارشناس

 

**در صورت تمیل به ارسال فرم درخواست به صورت الکترونیکی، به بخش خدمات الکترونیک در وب سایت مراجعه نمائید**