جمعه, 26 مرداد 1397

شرح وظایف :

 

 • انجام اقدامات لازم در جهت تشکیل سمینارها و گردهمائی های عمومی و آموزشی بمنظور افزایش سطح دانش و معلومات کارکنان شرکت متناسب با فعالیتها و نوع کار و سایر ملاحظات
 • تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و بهره وری در چارچوب دستورالعملهای ابلاغی
 • تهیه و تدوین خط مشی ها، استانداردها و شاخصهای عمومی در زمینه های نیروی انسانی، آموزشی، بهره وری و خدمات مدیریتی
 • اقدام در مورد معرفی کارکنان جهت استفاده از موقعیت های آموزشی داخل و خارج از کشور
 • برنامه ریزی در ارتباط با تعیین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تدوین برنامه های آموزشی لازم برای کارکنان جدید الاستخدام
 • بهره گیری از تقویم آموزشی و تشکیل دوره های آموزشی طرح رشد و ارتقاء‌کارکنان شرکت بر اساس جدول زمان بندی
 • نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی و تهیه و تنظیم تقویم پیشنهادی سال بعد طبق دستورالعملهای ابلاغی
 • پیگیری جهت تکمیل فرم های ارزیابی دوره های طی شده کارکنان
 • تهیه آمار و گزارش های مربوط به آموزش کارکنان
 • ثبت و تکمیل اطلاعات آموزشی پرسنل
 • تهیه و تکمیل فرم های کارآموزان و معرفی آنها به واحدهای ذیربط و صدور گواهی کارآموزی جهت مراکز آموزشی مربوطه
 • نیاز سنجی و برنامه ریزی آموزشی طبق بخشنامه و دستورالعمل های مربوطه
 • انجام اقدامات لازم در زمینه انتخاب و معرفی کارکنان جهت استفاده از موقعیت های آموزشی داخل و خارج از کشور.
 • انجام اقدامات لازم در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز با توجه به برنامه ها و فعالیت های سازمان .
 • انجام برنامه ریزی در ارتباط با تعیین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و تدوین برنامه های آموزشی لازم برای کارکنان جدید الاستخدام در چارچوب دستورالعمل ها و خط مشی های تعیین شده .
 • تدوین و اجرای برنامه طرح ریزی پرسنلی CAREER DEVELOPMENT و تربیت نیروی انسانی جانشین در مورد مشاغل کلیدی و حساس
 • تهیه و تنظیم تقویم پیشنهادی جهت سال آتی
 • تکمیل شناسنامه آموزشی جهت کارکنان جدید الاستخدام و معرفی آنان به دوره های بدو خدمت طبق تقویم آموزشی
 • اعزام کارکنان واجد شرایط به دوره های آموزشی برنامه ریزی شده رشد و ارتقاء
 • انجام اقدامات لازم در جهت معرفی کارکنان به دوره های تخصصی و مدیریت متناسب با نیاز واحدها و موافقت سرپرستان ذیربط
 • همکاری در جهت برگزاری سیمنارها و گردهمائی های آموزشی
 • تهیه آمار و گزارشات مربوط به آموزش کارکنان
 • پیگیری جهت تکمیل فرم های ارزیابی دوره های آموزشی توسط کارکنان
 • اطلاع رسانی قطعیت برگزاری دوره های آموزشی به کارکنان معرفی شده
 • ثبت و تکمیل اطلاعات آموزشی کارکنان در شناسنامه های آموزشی و برنامه کامپیوتری آموزش