پنجشنبه, 27 دی 1397

شرح وظایف :

 

 • نظارت بر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات منابع آب و استفاده بهینه از منابع آب .
 • بررسی امکانات مالی , ماشین آلات فنی و نیروی کار موجود در واحدهای تحت سرپرستی و اتخاذ سیاستها و تدابیر لازم در جهت توزیع و استفاده مطلوب از امکانات فوق .
 • برنامه ریزی در مورد تجهیزات بهره برداری از منابع آب تحت .
 • نظارت بر برداشت آب از رودخانه ها , انهار , چشمه ها , قنوات و دریاچه ها و همچنین چاهها و جلوگیری از بهره برداری غیر مجاز از منابع آب .
 • تعیین و نظارت بر میزان برداشت مقدار شن و ماسه از بستر رودخانه ها طبق دستورالعملهای ابلاغی .
 • نظارت و کنترل بر تعیین بستر و حریم رودخانه ها و دریاچه ها و مسیلها طبق دستورالعملهای ابلاغی و جلوگیری از تجاوز حریم .
 • بررسی تقاضاهای حفر چاه و نصب موتور پمپ روی رودخانه براساس قانون آب .
 • نظارت بر امور مربوط به تکمیل پرونده و انجام اقدامات کارشناسی در زمینه مهیا ساختن سوابق جهت طرح در کمیسیون صدور پروانه های بهره برداری از چاهها .
 • نظارت بر استفاده از موتورپمپها و برداشت آب از چاهها .
 • نظارت بر دریافت آب بهاء و حق النظاره از واحدهای زراعی , صنعتی و شرب براساس مصوبات مربوطه .
 • بررسی و نظارت بر عملیات شرکتهای حفاری و جلوگیری از عملیات حفاری شرکتهای غیرمجاز
 • ایجاد هماهنگی لازم در زمینه حفاظت از منابع آب
 • بررسی و همکاری در ارائه اطلاعات لازم به منظور پیشنهاد ممنوعیت , محدودیت یا لغو ممنوعیت بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی در سطح منطقه با معاونت بهره برداری و امور مشترکین
 • نظارت بر عملکرد کمیسیون صدور پروانه چاهها
 • صدور پروانه های حفر و بهره برداری از آبهای زیرزمینی
 • جمع آوری آمار آبهای سطحی و زیرزمینی و تکمیل فرمهای ذیربط
 • همکاری و مشورت با معاونت مطالعات منابع آب شرکت به منظور ارائه اطلاعات لازم در جهت برنامه ریزی در مورد احداث و توسعه شبکه های هیدرومتری و کلیماتولوژی و پیزومتری دشتها و همچنین برنامه های اکتشافی آبهای زیرزمینی و نظارت بر اجرای آن
 • نظارت بر تهیه بیلان هیدرولوژی و هیدروژئولوژی با استفاده از اطلاعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی
 • نظارت و همکاری بر تاسیس و بهره برداری از حوزه های آبریز و معرف با معاونت مطالعات منابع آب
 • مطالعات و انجام آزمایشات و تهیه گزارشات لازم در زمینه شناخت کمی و کیفی منابع آب منطقه
 • نظارت بر تهیه نقشه های هیدرولوژی و هیدروژئولوژی و غیره