شنبه, 29 دی 1397

شرح وظایف :

 • همکاری با سازمان مدیریت منابع آب ایران در تهیه و تنظیم برنامه های اجرائی و مدلهای بهره برداری و حفاظت منابع آب زیرزمینی در چارچوب سیاستهای کلی نظام تخصیص آب .
 • نظارت بر اجرای دستورالعملها , بخشنامه ها و اطلاعیه ها و آئین نامه های اجرائی قانون توزیع عادلانه آب بمنظور کنترل بهره برداری از منابع آب زیرزمینی .
 • نظارت بر اجرای صحیح قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه های آن در ارتباط با حفاظت کمی بهره برداری اصولی از آبهای زیرزمینی .
 • جمع آوری اطلاعات و آمار منابع آب زیرزمینی اعم از آبرفتی و سازند سخت و وضعیت بهره برداری از آنها .
 • پیگیری تهیه گزارشهای پیشنهاد ممنوعیت , تمدید ممنوعیت و ادامه مطالعه دشتهای ممنوعه توسط واحدهای مطالعات و هماهنگی با دفتر حفاظت و بهره برداری از آبهای زیرزمینی شرکت مدیریت منابع آب ایران در تشکیل جلسه های مربوطه .
 • بررسی امکانات و محدودیتها و روشهای بهره برداری بمنظور استفاده بهینه از آبهای زیرزمینی و ارائه گزارش لازم به سازمان مدیریت منابع آب ایران .
 • همکاری با سازمان مدیریت منابع آب ایران در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداری از چاه از طریق تشکیل کمیسیونهای ماده 12 تبصره 2 ماده 13 سازنده های سخت و کمیسیون عالی صدور پروانه در راستای سیاستها و نظام تخصیص آب .
 • بررسی و اظهار نظر فنی نسبت به اختلافهای متقاضیان با شرکتهای آب منطقه ای و شکوائیه های واصله در خصوص بهره برداری از منابع آب زیرزمینی .
 • نظارت بر عملکرد امور حفاظت منابع آب ادارات تابعه به لحاظ ایجاد هماهنگی های لازم در جهت اعمال دقیق ضوابط فنی و موازین قانونی در جریان امور مربوط .
 • رسیدگی به درخواستهای متقاضیان جهت تمدید پروانه صلاحیت حفاری , صدور پروانه صلاحیت حفاری و ارسال گزارش مربوطه به شرکت مدیریت منابع آب ایران .
 • بررسی و پیشنهاد ماشین آلات مورد نیاز در امر بهره برداری و حفاظت منابع آب .