شنبه, 29 دی 1397

شرح وظایف :

 • تهیه وتدوین و نظارت بر دستورالعملهای مربوط به بهره برداری و کنترل میزان برداشت از منابع آب سطحی و ایجاد هماهنگی با امور آب شهر ستان در این زمینه در چارچوب سیاستهای شرکت مدیریت منابع آب ایران و تهیه مدلهای بهره برداری از سدها و شبکه ها
 • همکاری و نظارت در به روز آوردن وضعیت حقابه بران براساس آئین نامه حق اشتراک توسط امور آب شهرستانها
 • پیشنهاد سیاستهای بهره برداری و تهیه و تدوین نظام و برنامه های بهره برداری از سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات مربوطه
 • بازنگری و بهبود روشها و دستورالعملها بهره برداری بمنظوراستفاده حداکثر از سرمایه گذاریهای انجام شده در سدهاو شبکه های آبیاری و زهکشی و افزایش عمر مفید آنها.
 • نظارت مستمر بر چگونگی بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی که توسط دستگاههای دولتی یا شرکتهای بهره برداری ومردمی اداره میشوند.
 • بررسی وضعیت فیزیکی سدها و شبکه ها از نظر تعیین درصد خرابی آنها، برنامه تعمیر، اصلاح وبازسازی دریچه های آبگیری کنترل سطح آب، توزیع آب و نحوه تامین منابع مالی و تهیه پیش نویس موافقت نامه های جاری و سایر اعتبارات مورد نیاز تاسیسات آبی.
 • بررسی و هماهنگی لازم بمنظور بهبود روشهای آبیاری وبالا بردن راندمان آبیاری.
 • تهیه و تدوین اطلاعات مربوط به مشخصات سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات مربوط ( و شناسنامه شبکه ها) و ارائه اطلاعات مورد نظر جهت منظور نمودن در بانک اطلاعاتی و انتشار گزارش ماهانه از سدها وشبکه های آبیاری سازمان و تهیه سایر گزارشات ادواری
 • همکاری با معاونت طرح و توسعه بمنظور بررسی و اظهار نظر گزارشهای بهره برداری که توسط مشاورین مطالعه می شود.
 • همکاری با شرکت مدیریت منابع آب بمنظور تهیه وتدوین آئین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب و تجدید نظر در مقاطع مورد لزوم در جهت تکمیل و رفع مشکلات احتمالی و انجام امورمرتبط با آن.
 • همکاری با شرکت مدیریت منابع آب ایران در اجرای آئین نامه مصرف  بهینه آب کشاورزی و هماهنگی با امور آب شهرستان ها و سازمانهای جهاد کشاورزی استانهای تحت پوشش و پی گیری اقدامات لازم برای تحویل حجمی آب و فراهم آوردن امکانات تحویل حجمی آب با همکاری سازمان جهاد کشاورزی