پنجشنبه, 27 دی 1397

شرح وظایف :

 • نظارت و پیگیری اجرای صحیح کلیه قوانین، آیین نامه ها، دستور العملها و بخشنامه های مرتبط با حفاظت کیفی منابع آب.
 • پیگیری و انجام اقدامات لازم در رابطه با ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات کیفی و مکانیزه نمودن سیستم حفاظت کیفی منابع آب و ارائه گزارشات حفاظت کیفی با توجه به پردازش مکانیزه این داده ها .
 • تعریف طرحها و برنامه های حفاظت کیفی منابع آب و ارسال پیشنهادات لازم در زمینه اولویت بندی طرحهای مربوط به واحد حفاظت کیفی شرکت و نظارت بر حسن اجرای طرحهای مصوب .
 • انجام اقدامات لازم جهت تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و اقدام جهت حساس سازی سازمانهای ذیربط و همکاری به منظور رفع این آلودگی.
 • اجرای برنامه ها و انجام اقدامات لازم جهت شناسائی منابع آلوده کننده آبهای سطحی وزیرزمینی .
 • استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیای (GIS ) و سنجش از دور ( RS ) در زمینه حفاظت کیفی منابع آب و ارائه پیشنهاد و همکاری در خصوص نحوه استقرار، توسعه و تجهیز ایستگاههای کنترل کیفی خودکار و غیر خودکار و درخواست نیازهای اطلاعاتی پایه و پارامتر های آلودگی منابع آب مورد نیاز ونظارت های دوره ای و یا حسب مورد، در خصوص آخرین  وضعیت ایستگاههای مذکور.
 • اظهار نظر درخصوص محتوای تخصصی شرح خدمات و گزارشات ارزیابی جهت کلیه طرحهای آبی و سایر طرحهای تاثیر گذار بر منابع آب .
 • پیگیری ونظارت در خصوص نحوه ، باز چرخانی و بهره برداری از پساب کاربریها مختلف از جمله تصفیه خانه های فاضلاب شهری ، صنعتی وسیستم های دفع  رواناب سطحی به منابع آبی پذیرنده از نقطه نظر کیفی .
 • کنترل و نظارت بر نحوه تعیین حرایم حفاظت کیفی منابع آب در سطح حوزه عملکرد سازمان مربوطه درقالب دستورالعملهای ابلاغی.
 • پپگیری و اقدامات لازم در اجرای برنامه های آگاهی رسانی در زمینه حفاظت کیفی منابع آب به منظور پیشگیری وکنترل آلودگی منابع آب .
 • انجام هماهنگی های لازم و همکاری با ادارات و واحدهای ذیربط در زمینه صدور مجوزهای بهره برداری با توجه به جنبه های حفاظت کیفی منابع آب.
 • انجام سایر اموری که طبق ضوابط از سوی مقام مافوق ارجاع می شود.