شنبه, 29 دی 1397

شرح وظایف :

 • نظارت و کنترل بر تعیین بستر و حریم مسیل ها و رودخانه ها و دریاها و دریاچه ها طبق قوانین و آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی و حفظ و جلوگیری از تجاوز به حریم آنها و پیگیری امور مربوط به دبیر خانه کمیسیون ماده 3 تعیین حریم
 • نظارت و پیگیری برنامه ساماندهی و تهیه شرح خدمات مطالعات رودخانه های داخلی
 • تهیه برنامه های مدیریت و کنترل سیلاب و نظارت و پیگیری آنها
 • نظارت عالیه و تهیه دستورالعملهای لازم در خصوص برداشت شن و ماسه از رودخانه ها و اعمال نظارت بر میزان برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه ها طبق دستورالعمل های ابلاغی
 • تشکیل کمیته فنی به منظور بررسی و تصویب طرحهای مربوط به مهندسی رودخانه ها
 • تهیه دستورالعمل فنی مربوط به تعیین و حفظ حریم دریاها و دریاچه ها و حفظ سواحل و پیگیری امور مربوط به دبیرخانه حریم سواحل دریا
 • سازماندهی فعالیت های مربوط به مهندسی سواحل، دریاها و دریاچه ها و حفاظت از آنها و همچنین تهیه شرح خدمات مطالعات حریم  سواحل دریا و حریم بستر و رود خانه ها
 • ایجاد سیستم های پیش بینی و هشدار سیل رودخانه ها
 • پیگیری مطالعات پتانسیل یابی برای معادن جدید شن و ماسه
 • بررسی و تصویب طرحهای مطالعات مهندسی رودخانه­ای که توسط سایر دستگاههای اجرائی انجام میشوند.
 • نظارت و کنترل و تائید نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران و پیمانکاران ذیصلاح در طرحهای مهندسی رودخانه ها و سواحل
 • نظارت و کنترل و تائید موافقتنامه های تنظیمی قبل از مبادله با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
 • اجرای ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب در امور حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل
 • مشخص نمودن محدوده بسترهای متروک و غیرفعال و مازاد و رود خانه ها
 • برگزاری جلسات کمسیون ماده 3 حریم و بستر رودخانه ها و سواحل