پنجشنبه, 27 دی 1397

شرح وظایف :

 • تنظیم برنامه ساماندهی و تهیه شرح خدمات مطالعات رودخانه های داخلی
 • تهیه برنامه های مدیریت سیلابها و نظارت و پیگیری آنها
 • تهیه دستورالعملهای لازم در خصوص برداشت شن و ماسه از رودخانه ها طبق قانون توزیع عادلانه آب
 • تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به مهندسی رودخانه ها
 • اقدام در جهت حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، آبراهه ها و ... کانالها و همچنین سواحل دریاها و دریاچه ها و امور مهندسی آنها
 • نظارت برداشت از منابع شن و ماسه رودخانه ای و منابع شن و ماسه کوهی که در مجاورت مسیل ها و آبراهه ها می باشند.
 • تنظیم و پیگیری مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آبراهه ها و سواحل دریا و همچنین تعیین پهنه بندی سیلاب و اجرای طرحهای مذکور.
 • تنظیم برنامه های مربوط به بازدیدهای نظارتی از رودخانه ها و مسیل ها و .......... دریاچه ها به منظور کنترل و ممانعت از تعرض به حد بستر و حریم
 • تنظیم برنامه های مربوط به بازدیدهای نظارتی از رودخانه ها و مسیل ها و ....... دریاچه ها و دریاها به منظور کنترل بر نحوه برداشت از منابع شن و ماسه رودخانه ای و واریزه ای
 • تهیه برنامه مدیریت سیلابها و نظارت و پیگیری آنها
 • اقدام در جهت حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها و سواحل
 • پیگیری موارد شکایات رسیده به کمیسیون ماده 3
 • اجرای ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب در امور حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل
 • شرکت در جلسات هیئت رسیدگی به معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی مستقر در دفتر فنی استانداری ها
 • پیگیری و هماهنگی بین اعضای کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای حفاظت و مهندسی رودخانه ها و سواحل و مهندسان مشاور طرف قرارداد