خدمات شرکت

صدور پروانه حفر چاه جدید

شناسه خدمت : 13021446100
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

شناسه خدمت : 13021446103
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه حفر چاه به جای قنات

شناسه خدمت : 13021446108
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز لایروبی چاه

شناسه خدمت : 13021446109
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز بهره برداری از چشمه

شناسه خدمت : 13021447110
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری

شناسه خدمت : 13021446111
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تجدید مجوزهای حفر چاه

شناسه خدمت : 13021446102
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز ادامه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446116
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446125
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه

شناسه خدمت : 13021446117
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز نصب منصوبات چاه

شناسه خدمت : 13021446104
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه

شناسه خدمت : 13021446105
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه

شناسه خدمت : 13021446113
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه

شناسه خدمت : 13021446123
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446124
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی

صدور مجوز کف شکنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری، پینه برداری قنات و ...

شناسه خدمت : 13021446110
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446122
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13091446130
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب شارژ کنتور

شناسه خدمت : 13021446136
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه

شناسه خدمت : 13021446127
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446128
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446126
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور پروانه بهره برداری از چاه

شناسه خدمت : 13021446120
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه

شناسه خدمت : 13021446121
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه

شناسه خدمت : 13011446129
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125101
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125100
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

انعقاد قرارداد اجاره بستررودخانه ها برای احداث مزارع پرورش وتکثیر آبزیان

شناسه خدمت : 13022125102
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح

شناسه خدمت : 13022125103
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

رسیدگی به اعتراضات درکمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستروحریم رودخانه ها

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی

شناسه خدمت : 15031447109
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی

شناسه خدمت : 13021447117
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدورپروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری

شناسه خدمت : 13021447120
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها

شناسه خدمت : 13022124113
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری از منابع آبی سطحی

شناسه خدمت : 13021447101
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت از آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447102
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی

شناسه خدمت : 13021447103
آب منطقه ای بوشهر
خدمات صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی، نهادهای نظارتی،اجرائی و قانونگذار

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پاسخگویی به استعلامات دستگاه های قضایی، اجرایی و سایر مراجع

نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبی

شناسه خدمت : 13011449100
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیرمجاز

شناسه خدمت : 13011449101
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب

شناسه خدمت : 13011449104
آب منطقه ای بوشهر
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب

شناسه خدمت : 13011449103
آب منطقه ای بوشهر
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی
نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی

شناسه خدمت : 13022126102
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
خدمات امور مشترکین صنعت آب

ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی

شناسه خدمت : 13022126104
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
خدمات امور مشترکین صنعت آب

صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی

شناسه خدمت : 13022126101
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
خدمات امور مشترکین صنعت آب

صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی

شناسه خدمت : 13022126103
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
خدمات امور مشترکین صنعت آب

صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی

شناسه خدمت : 13022126100
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
خدمات امور مشترکین صنعت آب

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
سوخت و انرژی
تهیه و انتشار تعرفه آب

پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ

شناسه خدمت : 13022124104
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

تایید استقرار دستگاه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022124111
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

تایید برداشت مصالح رودخانه ای

شناسه خدمت : 13012124107
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه

شناسه خدمت : 13022124112
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی

شناسه خدمت : 13092124103
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13012124102
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی

شناسه خدمت : 13012124101
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آّب

شناسه خدمت : 13021448107
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب

شناسه خدمت : 13021448100
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام حد حریم دریا

شناسه خدمت : 13091448105
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی

شناسه خدمت : 13091448101
آب منطقه ای بوشهر
تحقیق و توسعه در امور اقتصادی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی

شناسه خدمت : 13091448104
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تامین منابع آب

شناسه خدمت : 13091448103
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیر متعارف

شناسه خدمت : 13091448108
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی

شناسه خدمت : 13021448102
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب

شناسه خدمت :
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی ممنوعیت دشت ها

شناسه خدمت : 13091451102
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13091451100
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی

شناسه خدمت : 13021447105
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

شناسه خدمت : 13011447100
آب منطقه ای بوشهر
خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی