شنبه, 3 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران

 آب بها

 

تعریف : آب بها عبارتست از مبالغی که درقبال تامین آب طبق مقرات به منظورتامین هزینه های نگهداری وبهره برداری تاسیسات از مشترکین بطور سالانه بر اساس بخشنامه ها-آیین نامه ها و دستورالعملهای کاری تعیین ودریافت میشود

الف مبانی قانون حق النظاره:

بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آ مبنای دریافت هرگونه آب بها از مشتریان است

ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب: وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یکاز مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید.

الف : در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظمی شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل:

مدیریت ، نگهداری ، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میشود.

 ب:انواع آب بها:

 

1-ب: آب‌بهای کشاورزی

تعرفه آب بهای کشاورزی ازجمله تعرفه هایی است که بدلیل روش معین  ومحاسبه ساده آن هر ساله توسط هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای به تفکیک هر دشت و نوع شبکه آبیاری(مدرن،نیمه مدرن وسنتی) وبراساس عملکرد محصولات کشاورزی وقیمت آنها محاسبه وجهت اجرا به امور مشترکین شرکت ابلاغ میگردد.

ازتاریخ تصویب قانون تثبیت آب بهای زراعی در14/6/1369 مجلس شورای اسلامی مبنای محاسبه آب بها  ودریافت آن ازکشاورزان به شرح ذیل میباشد:

متوسط آب بها از آبهای تنظیم شده وشبکه های مدرن 3% محصول کاشت شده

متوسط آب بها از آبهای تنظیم شده و کانالهای تلفیقی 2% محصول کاشت شده

متوسط آب بها از آبهای تنظیم شده و کانالهای سنتی 1% محصول کاشت شده

درحال حاضر آب بهای هر اصله نخل به طور متوسط 6750 ریال بوده که از کشاورزان دریافت میشود.ضمنا آب بهای سایر محصولات زراعی و باغی بشرح جدول ذیل میباشد

 

در جدول ذیل آب بهای کشاورزی در استان بوشهر منعکس گردیده است

                               

 

2-ب:  آب بهای شرب

آب بهای شرب هر ساله پس از تایید  وزیر نیرو به شرکتهای آب فاضلاب وآب منطقه ای اعلام و شرکتهای آب منطقه ای براساس تعرفه سالیانه ابلاغ شده وزارت نیرو اقدام به صدور صورتحساب و دریافت آب بها مینمایند

طبق اخرین ابلاغیه آب­بها در بخش مصارف شرب بر اساس ابلاغیه شماره 100/31/27628 مورخ 8/6/1393 وزیر محترم نیرو، به ازای تحویل هر یک مترمکعب مطابق جدول زیر می باشد.

 

نام منبع آب

تعرفه 1393

چشمه ساسان به بوشهر

196 ریال

 

 

 توضیح:

مطابق بند 8 این ابلاغیه شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر میبایست بابت هر مترمکعب آب تحویلی از چشمه ساسان معادل 50 ریال از تعرفه ابلاغی را به شرکت آب منطقه ای بوشهر و مابقی را به شرکت آب منطقه ای فارس پرداخت نماید

 

3-ب آب بهای بخش صنعت

باستناد بند الف ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب ،آب ­بهای بخش صنعت از سدها متناسب با حجم آب تخصیصی، با در نظر گرفتن هزینه­های جاری از قبیل مدیریت، تعمیر ونگهداری، بهره­برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود. آب بهای سالانه هر سد متناسب با هزینه های نگهداری ، تعمیر و بهره برداری و پرسنلی و مدیریت،  حدود یک الی دو درصد  قیمت به روز شده‌ی سد  می باشد که با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و پس از تصویب هیات مدیره از متقاضی اخذ می­گردد.

 

 4-بآب بهای آبزی پروری

تعرفه آب بهای آبزیان به استناد بند های الف و ب ماده 21 آیین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی بشرح ذیل اخذ می­گردد.

الف:پرورش ماهیان گرم آبی:

آب بها برای منابع آبی تنظیم شده پنج درصد از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم نشده یک درصد از محصول ویا ارزش ریالی آن است.

ب:پرورش ماهیان سردآبی:

آب بها برای منابع آبی تنظیم شده سه درصد از محصول یا ارزش ریالی آن وبرای منابع آبی تنظیم نشده یک درصد از محصول و یا ارزش ریالی آن میباشد

 تبصره:ملاگ محاسبه ارزش ریالی قیمت عمده فروشی در هر مزرعه خواهد بود.

تبصره2:فعالیتهای تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آبهای شور ولب شور سطحی/0با میزان شوری بیش از ده گرم درلیتر) استفاده میکنند از پرداخت آب بها وحق اشتراک معاف هستند.

تبصره3:درمزارع تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آبهای شیرین استفاده میکنند،میزان آب بها و حق اشتراک برحسب میزان و درصد آب شیرین که برای تعدیل شوری مورد استفاده قرار میگیرد وبراساس تعرفه مشخص شده دراین ماده محاسبه وتعیین خواهد شد.درصد آب شیرین مورد استفاده توسط شیلات و باهماهنگی وزارت نیرو تعیین میشود.

 

نحوه محاسبه آب بهای آبزیان به شرح ذیل می باشد

 

 

قیمت ماهی در پای مزرعه × ظرفیت سالانه واحد به کیلوگرم × (درصد موردنظر) = آب بهای سالانه ماهی سرا

 

 

بر اساس نامه شماره 12908/163/93 مورخ 19/7/1393 مدیرکل محترم دفتر بررسی های اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مدیریت منابع آب ایران که در راستای اجرای ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ارسال گردیده است،  میانگین  قیمت سرمزرعه ماهی سرد‌آبی مبلغ 74300 ریال و ماهی گرمابی 45500 ریال می باشد. بنابر‌این مبنای تعرفه فوق برای سال 1393 تا زمان ابلاغ قیمت های جدید، ارقام فوق خواهد بود.