پنجشنبه, 1 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
الف ب ایران

مدیر مطالعات پایه منابع آب : امید آزادی جو

شماره دفتر: 33329971-077

 

 • ارائه خدمات مشورتی، هماهنگی، پشتیبانی های تخصصی و انجام نظارت عالیه در ارتباط با فعالیت های مطالعات پایه منابع آب .
 • برقراری و حفظ ارتباط با دفاتر ذیربط شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران به منظور اطلاع از برنامه های ملی مطالعات پایه منابع آب و انجام  همکاریهای لازم در این زمینه .
 • نظارت بر تاسیس و بهره برداری از حوزه های آبریز معرف با هماهنگی واحدهای ذیریط شرکت مدیریت منابع آب ایران.
 • همکاری با دفاتر ذیربط شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظور ارائه اطلاعات لازم در جهت  برنامه های اکتشافی  آب های زیرزمینی و ابلاغ به امورهای آب شهرستان ها از طریق تدوین دستورالعمل های ذیربط .
 • انجام مطالعات لازم به منظور شناخت کمی و کیفیت منابع آب  شرکت  و تهیه گزارشات لازم  با هماهنگی دفاتر ذیربط شرکت سهامی  مدیریت  منابع آب ایران .
 •    همکاری در تشکیل بانک اطلاعات منابع آب با رعایت خط مشی های ابلاغ شده از طرف سازمان مدیریت منابع آب ایران .
 •  جمع بندی و تلفیق اطلاعات منابع آب و ارسال آن  به واحدهای ذیربط شرکت سهامی مدیریت منابع  آب  ایران  و تهیه بیلان منابع آب در محدوده های مطالعاتی .
 • تهیه برنامه بهره برداری بهینه ازمنابع آب جهت ارسال  به شرکت سهامی مدیریت  منابع آب ایران.
 • همکاری با وزارت نیرو در زمینه توسعه (مدرنیزه کردن ) سیستم اندازه گیری و انتشار اطلاعات از طریق سیستمهای ماهواره ای و G.I.S .
 • همکاری و همفکری با ستاد وزارت نیرو در تعیین سقف تخصیص آب از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی و ابلاغ  دستورالعمل های ذیربط به امورهای آب شهرستان ها .
 • همکاری با واحدهای ستادی وزارت نیرو به منظور تهیه دستورالعمل های آمار برداری کمی و کیفی منابع آب .
 • یکسان سازی روشها و ابلاغ به امورهای آب شهرستان ها جهت اجرا و اعمال نظارت عالیه .
 • بررسی وتهیه دستورالعمل  تدوین و چگونگی تعادل در سفره های آبهای زیرزمینی و حوزه های آبریز و ابلاغ دستورالعمل های ذیربط به امورهای آب .
 •  تعریف شبکه بهینه ایستگاه های آب  و هواشناسی ، چاه های  مشاهده ای و منابع آب   انتخابی .
 • تهیه گزارشات تحلیلی از وضعیت  منابع آب در محدوده های مطالعاتی .

 

          مسئولیت‌های کیفی:

 • همکاری در شناسایی و تجزیه و تحلیل وضع فعلی، نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها، مشتریان و تامین کنندگان در دوره ی زمانی مشخص .
 • همکاری درتعریف، تصویب و ابلاغ شاخصهای ارزیابی ، تجزیه و تحلیل نتایج آن ها ، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت بهبودمستمر.
 • پایش فرآیندهای تحقق محصول معاونت وحصول اطمینان ازانجام آنهاطبق مدارک درحوزه مربوطه .
 • حصول اطمینان از استقرار و استمرار و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت در حوزه مربوطه
 • همکار در ممیزی‌های داخلی و خارجی طبق برنامه زمان بندی ارائه شده در حوزه مربوطه
 • همکاری در تهیه و تدوین روش‌های اجرایی فرایندها، فعالیت‌ها، اهداف کمی و کیفی، مسئولیت‌ها و اختیارات در واحدهای سازمانی شرکت
 • همکاری در تهیه استراتژی‌ها، سیاست‌ها، شاخص‌ها، آرمانها و چشم اندازها در حوزه مربوطه
 • همکاری در تهیه و تدوین خط مشی کیفیت، روش‌های اجرایی فرایندها و فعالیتها، اهداف کمی و کیفی، مسئولیتها و اختیارات واحدهای سازمانی شرکت