دوشنبه, 27 آبان 1398

معرفی اعضا کمیته ورزش

 

نام خانوادگی سمت
شاهپور رجائی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
عبدالطیف عباسی نژاد معاون حفاظت و بهره برداری
سید مسعود نصرتی معاون برنامه ریزی 
حسین باشی زادگان معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
جمشید تویل عضو کمیته ورزش
مرضیه درخشان مشاور مدیرعامل در امور بانوان
رسول تنگسیری دبیر کمیته ورزش