چهارشنبه, 27 شهریور 1398

صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی

 

گردش کار: در صورت معتبر بودن پروانه بهره برداری متقاضی در سامانه سوخت ثبت نام کرده و سپس جهت تائید ابتدا به شرکت آب منطقه ای و سپس به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه می نماید.

 

قوانین مربوطه: قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361، آئین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 29/3/63، قانون تعیین تکلیف چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389، آئین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاههای فعال کشاورزی فاقد پروانه مصوب 28/1/90، قانون مدنی ،قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه های صادره وزارت نیرو، قانون تسریع در برقی کردن موتور چاههای کشورزی مصوب 19/3/78، آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی، قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت مصوب سال 70

 

مدارک مورد نیاز: فرم ثبت نام اینترنتی متقاضی (شماره درخواست)

 

متصدیان انجام کار: بایگانی شهرستان

 

**در صورت تمیل به ارسال فرم درخواست به صورت الکترونیکی، به بخش خدمات الکترونیک در وب سایت مراجعه نمائید**